ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van MultiWaveHealing te De Rijp, Nederland.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door MultiWaveHealing aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door MultiWaveHealing aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
1.2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over " koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot MultiWaveHealing in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met MultiWaveHealing gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder " koper" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
1.5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van " levering (van zaken)" , wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes
2.1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden MultiWaveHealing derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan MultiWaveHealing gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door MultiWaveHealing te zijn aanvaard.
2.2. Van de door MultiWaveHealing gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door MultiWaveHealing in dit verband gemaakte gereedschappen, eigendom van MultiWaveHealing, moet op ons verzoek aan MultiWaveHealing worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij MultiWaveHealing alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom alle bestaande rechten voor.
2.3. Indien de order waarop de offerte van MultiWaveHealing betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij MultiWaveHealing is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor MultiWaveHealing aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1. Een overeenkomst met MultiWaveHealing komt eerst tot stand wanneer wij een aan MultiWaveHealing gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
3.2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan MultiWaveHealing gegeven, gebonden gedurende een periode van acht dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van der order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van acht dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van acht dagen.
3.3. De door MultiWaveHealing aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen acht dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan MultiWaveHealing te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
3.4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens MultiWaveHealing gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden MultiWaveHealing alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
4.2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
4.3. Wij behouden MultiWaveHealing het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij MultiWaveHealing binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van MultiWaveHealing bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen
5.1. De door MultiWaveHealing opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in MultiWaveHealing bezit zijn. De door MultiWaveHealing opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in Artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
5.2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken op locatie van het opgegeven afleveradres, inclusief transport en installatie (voor zover van toepassing), echter exclusief BTW en eventuele heffingen van overheidswege, hierbij uitgaande van algemeen redelijke bereikbaarheid van het afleveradres, en alleen voor zover het een levering betreft boven de 100,-- (honderd) euro. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door MultiWaveHealing verzorgd, doch is voor rekening van de koper.
5.3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door MultiWaveHealing verzonden op de naar MultiWaveHealing oordeel gunstige wijze met door MultiWaveHealing te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
5.4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
5.6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter MultiWaveHealing van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, danwel van de koper die overeenkomstig het bovenstaande in gebreke gesteld kan worden, betaling der koopsom vorderen, waarbij de zaken geacht worden te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 6. Reclame door de koper
6.1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij MultiWaveHealing verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex Artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door MultiWaveHealing verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door MultiWaveHealing geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door MultiWaveHealing geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen.
6.2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen acht dagen na levering (of binnen acht dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan MultiWaveHealing ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
6.3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen acht dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan MultiWaveHealing ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
6.4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens MultiWaveHealing betrekking hebbend op gebreken in de door MultiWaveHealing geleverde zaken, vervalt indien: a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan MultiWaveHealing ter kennis zijn gebrach b. de koper MultiWaveHealing geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door MultiWaveHealing voorzien; d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgeze e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan twaalf maanden sedert de levertijd is verstreken. f. de originele aankoopfactuur niet overlegd kan worden.
6.5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door MultiWaveHealing geleverde zaken zal een door MultiWaveHealing aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door MultiWaveHealing geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens MultiWaveHealing (garantie-)aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
7.2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door MultiWaveHealing wordt vastgesteld en voor MultiWaveHealing tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-: a. (kosteloos) herstel van gebreken; b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen; c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben; d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.
7.3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds. Het voorgaande geldt ook voor veranderingen op of aan de aankoopfactuur, alsmede doorhalingen en onleesbaar gemaakte zaken, die van essentieel belang zijn voor de garantie aan een geleverde zaak.
7.4. Behoudens eventuele verplichtingen van MultiWaveHealing uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die MultiWaveHealing voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name is MultiWaveHealing ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
7.5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. MultiWaveHealing is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
7.6. De koper is gehouden MultiWaveHealing te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen MultiWaveHealing mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
7.7. Elke vordering op MultiWaveHealing, ongeacht haar grond, voortvloeiend uit de overeenkomst of deze voorwaarden vervalt indien zij niet binnen twee jaar na ontstaan van de oorzaak is aangespannen.
7.8. Het door MultiWaveHealing verstrekken van technische gegevens, adviezen of instructies zal nimmer kunnen gelden als het verlenen van garantieaanspraken.
7.9. De koper draagt het risico van verkeerde interpretatie van gegevens in het geval dat overdracht mondeling plaatsvindt.
7.10 (disclaimer) Geen van de producten en diensten van MultiWaveHealing zijn bedoeld voor behandeling, diagnose, genezing van welke medische of psychische conditie dan ook. Informatie (over produkten en diensten) van MultiWavehealing is bedoeld om gebruikt te worden voor overdracht van kennis. De producten en diensten van MultiWaveHealing zijn alleen bedoeld voor experimenteel- en/of onderzoeksgebruik. Informatie en uitspraken, ook op de website www.multiwavehealing.nl zijn geen onderwerp van onderzoek geweest door enige aan gezondheid gelieerde (wettelijke) autoriteit. Ze moeten daarom ook niet beschouwd worden als een in die zin erkend advies, als zodanig bedoeld of anderszins hieraan gelieerd. Alle teksten zijn puur informatief bedoeld. MultiWaveHealing stelt met nadruk dat op basis van of in verband met de informatie op deze website geen enkele claim op het gebied van gezondheid of aansprakelijkheid ontleend kan worden in welke (in)directe vorm dan ook.Het voorgaande geldt ook bij of in verband met het gebruik van (??n van) onze producten en/of diensten. MultiWaveHealing is geen medische praktijk en heeft geen enkele pretentie in deze richting. In geval van ziekten of aandoeningen dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts of specialist!!! Het gebruik van producten en/of diensten van MultiWaveHealing is dus volledig voor uw eigen risico.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
8.1. Door MultiWaveHealing geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door MultiWaveHealing geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig achten, hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
8.2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
8.3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan MultiWaveHealing over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan MultiWaveHealing over te dragen.
8.4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper het eigendomsrecht van MultiWaveHealing rustend op de door MultiWaveHealing geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van MultiWaveHealing een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
8.5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar MultiWaveHealing in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor MultiWaveHealing voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
8.6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op MultiWaveHealing verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9. Betaling
9.1. Betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd. In geval van overmaking op een door MultiWaveHealing aangewezen bank- of girorekening, geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.
9.2. Levering van zaken zal eerst plaatsvinden binnen het kader van deze algemene voorwaarden, nadat de betaling van de koper volledig ontvangen is. Alleen indien uitdrukkelijk schriftelijk een andere betalingswijze is overeengekomen dan bedoeld in Artikel 9, lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden (levering van zaken na ontvangst van de volledige betaling van de koper), zijn Artikel 9, lid 3 tot en met 8 van deze voorwaarden van toepassing.
9.3. Betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door MultiWaveHealing aangewezen bank- of girorekening, beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
9.4. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
9.5. Ook is MultiWavehealing gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken en/of garantie te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door MultiWaveHealing verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 (vier) % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 (vijftien) % van de hoofdsom met een minimum van 125,-- (honderd-vijf-en-twintig) euro, en voor het overige op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor MultiWaveHealing nadelige wijze.
9.6. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
9.7. Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
9.8. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
10.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde producten, berusten uitsluitend bij MultiWaveHealing. De koper verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
10.2. De koper is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde producten, tekeningen en vervaardigde prijsopgaven en andere materialen en documenten vertrouwelijke informatie van MultiwaveHealing.nl bevatten. De koper verbindt zich, onverminderd het in Artikel 12 bepaalde, deze producten en diensten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van koper die niet noodzakelijkerwijs de producten en of andere materialen behoeven te gebruiken.
10.3. Het is koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder inbegrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van de producten.

Artikel 11. Wederverkopers
11.1. Distributeurs die producten van MultiWaveHealing verkopen zijn zelfstandige wederverkopers en niet bevoegd om MultiWaveHealing te vertegenwoordigen.
11.2. MultiWaveHealing zal aan wederverkopers, indien zij dat wensen, adviesprijzen opgeven.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van MultiWaveHealing kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper MultiWaveHealing niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13. Geschillenbeslechting
13.1 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door MultiWaveHealing aangegane overeenkomsten en door MultiWaveHealing verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

MultiWaveHealing , De Rijp, Nederland


navbar home contact colloïdaal goud colloïdaal zilver reiki super wave oscillator kirlian ionisch garantie

is there anybody out there ?