Inleidend:

Behandelingen met de Super Wave Oscillator® (SWO) hebben tot nu toe tot duidelijk aansprekende resultaten geleid. De werking van de Super Wave Oscillator® vindt zijn oorsprong in de bio-resonantie: kenmerk hiervan is het stimuleren van de eigen frequenties van het lichaam, organen, weefsels en cellen. Het principe berust op gebruik van een vorm van een Tesla-resonator waarvan het electro-magnetische veld een breed spectrum aan frequenties opwekt.

Voordat er sprake was van MultiWaveHealing, is er jarenlang onderzoek gedaan naar de elektriciteitsleer van N. Tesla en naar de bevindingen van G. Lakhovsky.Lakhovsky deed met een zelf-ontworpen apparaat, de "Radio-cellular oscillator" veel proeven op planten, dieren en mensen met verbluffende resultaten. Hij zet in zijn boek The Secret of Live, Electricity, Radiation and your Body spark gap(ISBN 0-939482-08-8) uiteen dat cellen van levende organismen zich als kleine radiozenders en ontvangers (micro cellular oscillators) gedragen. Wanneer cellen worden blootgesteld aan een juist gepolariseerd elektromagnetisch veld met een breed spectrum aan frequenties, zal iedere cel zijn eigen frequentie 'oppakken' en energie uit dat veld opnemen. Dit heeft een stimulerende en harmoniserende werking op de cellen en daarmee op de weefsels en het orgaan dat daaruit is opgebouwd. Opmerkelijk is dat er alleen een helende reactie plaatsvindt bij delen van het organisme waar iets fout zit. Is een deel op een bepaald moment geharmoniseerd of gewoon gezond dan reageert het niet (meer) op de velden. Na onderzoek naar de samenhang tussen de leer van d'Ársonval, Tesla en die van G. Lakhovsky is binnen MultiWaveHealing gestart met de ontwikkeling van gespecialiseerde apparatuur. Dit op basis van de authentieke visie van deze drie wetenschappers. Resultaat hiervan is een “eigen” resonantie transformator, de Super Wave Oscillator®. De Super Wave Oscillator® (SWO) is in de praktijk bewezen effectief door gebruik van een breed spectrum van frequenties.

D'Arsonval gebruikte hoog frequente stromen met een lage spanning en een hoog amperage. De oscillaties waren echter vast. Het was geen multi-frequent systeem. Onderzoek wees uit dat er een diepe constitutionele therapie mee mogelijk was. Dit berustte vooral op het feit dat er een zekere mate van weefseverwarming plaatsvond. Veel van de geneeskrachtige apparaten die op electriciteit werken, werken nu zoals destijds het apparaat van d'Arsonval. Gelijkstroom werd metbehulp van condensators omgezet naar een hoogfrequente laagspanning met een hoogampérage. De behandelde persoon maakte contact met twee electrodes, meestal fysiek maar in een enkel geval door geïsoleerde electrodes. De electrodes werden lokaal geplaatst of in de handen vastgehouden. D'Arsonval stromen werden destijds toegediend tot het moment van destructie van cellen, zo wárm wordt bedoelt met warmte. Tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer zo, het was een tijd van experimenteren. Tesla-oscillaties met een hoge spanning (én een hoge frequentie, veel hoger dan die van d'Arsonval ) bleken echter veel efficiënter. Volgens Eberhart wel 1:3. Tesla was ook overtuigd van het effect wat hij kende als diathermie. Hij hield er alleen een heel andere mening op na dan d'Arsonval met wie hij lange tijd toch succesvol samenwerkte. Ze bouwden kooivormige spoelen om in het lichaam zelf stromen op te wekken(auto-inductie). Lakhovsky liet zich op zijn beurt inspireren door het werk van Tesla en d'Arsonval. Hij werkte aan een auto-inductie apparaat met speciale antennes.

Lahkovsky ging er vanuit dat atomen, cellen, weefsels en organen door trillingsfrequenties in resonantie kwamen (voor Tesla stond echter alleen de diathermie vast) en werden gestimuleerd in hun juiste werking. De onderlinge samenwerking in het lichaam werd zo hersteld. Lahkovsky koos voor het systeem van Tesla om hoogfrequente stromen op te argon heliumwekken. De beroemde Lahkhovsky antennes vertonen ook een enorme gelijkenis met de eerste resonators die Tesla maakte. Oudin ontwierp een bipolaire variant op de Tesla spoel deze lijkt het meest op de Super Wave Oscillator® met dit belangrijke verschil dat het Super Wave Oscillator® circuit nergens aarde maakt. Met name door dit feit heeft de Super Wave Oscillator® een enorme vrijheid in het vinden van zijn frequenties, er is geen sprake van een directe koppeling met het lichtnet of een andere energie bron. De kans op schadelijke resonanties met het lichtnet is zo op voorhand minimaal.

Omstandigheden en veranderingen op ieder niveau (holistisch) beïnvloeden de werking. In combinatie met de antennes worden er in het hele lichaam stromen opgewekt, dit wordt mede duidelijk door het feit dat er een kleine vonk overspringt als de behandelde iets aanraakt wat zich buiten het circuit bevindt. In het cricuit bevinden zich minstens acht potentiaal verschillen, genoeg om de antennes aan te drijven en genoeg om door middel van een vonkoverslag onder water, dispersies te maken van welk metaal ook. Het systeem is in staat om met een tiende van de energie die normaal gebruikt wordt hiervoor, de allerkeinste deeltjes te produceren. Waar huidige apparaten 2000 W verbruiken en het materiaal geweldig opwarmen (d'Arsonval stromen) gebruikt het unieke ontwerp van de Super Wave Oscillator® slechts 200 W. Voor ons het onomstotelijke bewijs dat Tesla-stromen inderdaad veel efficiënter zijn.

De verschillende lampen of electrodes direct op het lichaam zijn enerzijds electrodes voor ozontherapie, anderzijds resonantietherapie. De behandelaar zal echter fysiek gekoppeld zijn aan het circuit en daarmee een onderdeel zijn van de behandelmethode en het bereikte effect. De Super Wave Oscillator® werkt holistisch; het helend afstemmingsproces vindt namelijk op grof- en fijnstoffelijk vlak plaats, d.w.z. fysiek en spiritueel. Het, volgens deze methode ontwikkelde, apparaat is op een breed terrein succesvol werkzaam.

Nadere achtergronden en principes bij gebruik van de Super Wave Oscillator® :

Ons lichaam bestaat uit organen die opgebouwd zijn uit weefsels.De weefsels zijn weer opgebouwd uit cellen, cellen uit moleculen en moleculen uit atomen. Verder zijn er binnen het atoom de nucleus bestaande uit protonen en neutronen én de electronen. Het is mogelijk een atoom een bepaalde lading te geven. Hierbij gaan de electronen die om de nucleus draaien een ander traject volgen. Bij het terugvallen naar de oorspronkelijke situatie geeft het atoom energie af. Dit kan in de vorm van warmte (magnetron) maar bijvoorbeeld ook als electromagnetische puls of licht (een foton). Dit opladen kan met een statische lading maar ook met een magnetische flux. In een ideale wereld zouden we deze flux alleen ontvangen van de zon, de maan, onze planeten en natuurlijk de rest van het heelal. Hoewel, met de huidige staat van de atmosfeer zouden we nog steeds een overschot aan kosmische straling ontvangen. Een ideale wereld zou derhalve ook een in resonantie goed werkende atmosfeer en ionosfeer moeten hebben. "Geladen" worden onze atomen dus sowieso. Is het niet door de konstant wisselende velden van zon, maan (eb en vloed), planeten en sterren, dan is het wel door onze zelf opgewekte radiogolven die tenslotte door elk electrisch apparaat opgewekt worden. Een in resonantie verkerend atoom geeft dezelfde hoeveelheid energie af die het opneemt. De resonantiefrequentie is de frequentie waarbij een zo klein mogelijke input zorgt voor een zo groot mogelijke output.

Practicum: Neem een lineaal, leg hem op tafel waarbij het grootste deel uitsteekt. Houd het op tafel resterende uiteinde zo goed mogelijk vast. Tik nu op het vrije uiteinde van de lineaal (input). De lineaal springt op en trilt na met een bepaalde frequentie. De afstand tussen de punten waarop de lineaal terugveert en de snelheid waarmee dit gebeurt is respectievelijk de uitslag en frequentie, de output. Tik nu met een bepaalde kracht en een frequentie van één maal per seconde, de input is nu zo groot dat de lineaal in trilling komt. Hij levert continu energie in de vorm van beweging. Tik nu met een frequentie van tweemaal per seconde. De trilling verandert, de input is tweemaal zo groot. De vraag is of de output ook verandert. Varïeer met frequenties van input tot de output het grootst is. Is de uitslag (output) binnen een atoom het grootst bij een minimale input, dan bevindt het zich in zijn natuurlijke trillingsfrequentie of resonantie-frequentie. Dit geld voor de lineaal, voor moleculen, cellen etc.

Wanneer alle cellen met elkaar meewerken zijn ze in de juiste 'volgorde gerangschikt' (juist gepolariseerd). Er vindt dan bundeling plaats van energie en het orgaan zal als totaal goed functioneren. Zijn er cellen die 'verkeerd-om' liggen, dan werken deze de 'goed-liggende' cellen tegen. neonHet orgaan zal dan minder energie hebben en minder goed functioneren. Wanneer het aantal cellen dat 'verkeerd-om ligt' zeer groot is, is er sprake van een grote mate van wanorde. Het orgaan zal dan (zeer) zwak werken en mogelijk zelfs verkeerd werken. Het energiepatroon van een Super Wave Oscillator® kan akoestisch als het ware vergeleken worden met het aanslaan van klankschalen.Via het principe van resonantie (trilling) krijgen cellen door gebruik van de Super Wave Oscillator® energie uit de uitgezonden multi-frequenties. Cellen gaan hierdoor beter werken. Ook bevordert de Super Wave Oscillator® de onderlinge celcommunicatie en daarmee de samenwerking in het lichaam. Plekken die in orde zijn reageren niet. Verstoringen en blokkades in de juiste werking van cellen, weefsels en organen kunnen zo echter wél aangepakt worden. De brede werking maakt dat voor elk behandeld orgaan, weefsel en cel wel een helende frequentie beschikbaar is. Tijdens een behandeling wordt het lichaam zo in zijn geheel naar een meer geordend niveau getrokken.


Beperkingen van de Super Wave Oscillator® :

De Super Wave Oscillator® versterkt ‘vitaliserend’ in plaats van ‘destructief’. Hierdoor is het niet mogelijk om virussen, bacteriën en andere parasieten in het lichaam te doden. Bij een griep (virusinfectie) zal het virus dus niet geëlimineerd worden. Wel wordt via behandeling het eigen immuunsysteem gestimuleerd om de aanwezige veroorzakers van de aandoening met vernieuwde energie te lijf gaan. Het is met de Super Wave Oscillator® niet mogelijk datgene wat in uw lichaam ontbreekt aan te vullen. Behandelingen met de Super Wave Oscillator® moeten daarom vaak aangevuld worden met gebruik van bepaalde voedingssupplementen. Dit bespoedigt het proces van healing, omdat de voedingssupplementen door de harmoniserende werking van de Super Wave Oscillator® goed tot hun recht komen.

N.B.: lees ook onze disclaimer.

© MultiWaveHealing 2009

navbar home contact colloïdaal goud colloïdaal zilver reiki super wave oscillator kirlian ionisch garantie

is there anybody out there ?